СОЛИД - Systems essary and cooled - автоматика за врати
Systems essary and cooled Systems essary and cooled

Systems essary and cooled
Системи за димо и топлоотвеждане фирма Газе Предговор RWA Системи отвеждащи дим и топлина Техническо обслужване и ремонт Съгласно Правилника за строителната дейност (MBO) строителните предприемачи или собствениците принципно са задължение да осъществяват съответна поддръжка и ремонт, тъй като строителните „съоръжения...() трябва така да се разполагат, изграждат, променят и поддържат така, че да не застрашават обществената сигурност и ред, и особено живота, здравето и естествените ресурси за съществуване“. Да не се използват строителни продукти без съответна поддръжка и ремонт. (сравни §3 ал. 1 и 2 от Правилника за строителна дейност).
Строителният предприемач или възложителят е задължен да осъществява самостоятелно техническо обслужване, поддръжка и инспектиране. Всички елменти на конструкцията следва да се проверяват регулярно за повреди или деформации. Потребителят на съоръжение за димо- и топлоотвеждане (RWA) се задължава да предприеме всички неоходими предпазни мерки, за да предотврати опасности за лица и вещи, намиращи се в сградата. При гарантиране на функционалната надеждност на съоръженията за димо- и топлоотвеждане чрез провеждане на регулярно техническо обслужване, потребителят намалява в решаваща степен действителната опасност от щети и същевременно своя риск за отговорност в случай на щета. Така той може да документира по всяко време, че е изпълнил совето задължение да поддържа съоръжението за димо- и топлоотвеждане (RWA) в готовност за въвеждане в действие и експлоатация.

Избор на разпоредби и закони
Конституция Чл. 2:
„Всеки има право на телесна неприкосновеност.“ Правилник за строителна дейност (MBO) § 3, ал. 1 (редакция от ноември 2002) „Съоръженията трябва така да се разполагат, изграждат, променят и поддържат така, че да не застрашават обществената сигурност и ред, и особено живота, здравето и естествените ресурси за съществуване.“ Правилник за строителна дейност (MBO) § 14 (редакция от ноември 2002) „Строителните съоръжения трябва така да се разполагат, изграждат, променят и поддържат така, че да се предотвратява възникването на пожар и разпространението на огън и дим (разпространение на пожар), а при пожар да са възможни спасяването на хора и животни, както и ефективни работи по гасене на пожара.“ DIN VDE 0833-1 (5.3.4 / 2003) „Работите по поддръжка следва да се извършват в съответствие с указанията на производителя, в зависимост от специиката на, но поне веднъж годишно.“ DIN 18232 Част 2 (редакция от ноември 2007) Димоотводните съоръжения, както и техните задействащи и командни устройства, агрегати за отваряне, силови захранващи кабели и принадлежности към тях, трябва да се проверяват през регулярни интервали от време по данни на производителя, по правило веднъж годишно, за функцонална изправност и готовност за експлоатация, да се извършва техническо обслужване или при необходимост ремонт на същите. Проверките и работите по техническо обслужване се отбелязват в дневника за изпитванията. Изпитванията трябва да се извършват само от специализирани фирми, квалифицирани за диоотвеждащи инсталации.

Наредба за контрол на вътрешно-сградни инсталации
В допълнение към регулярните ежегодни работи по техническо обслужване димо-и топлоотводни системи (RWA) в т. нар. строителни съоръжения от специален вид и със специално приложение, напр. бизнес сгради, места за обществени събирания, големи гаражи, трябва да се проверяват на всеки три години от лицензиран съгласно строителното законодателство или от държавата експерт за упражняване на строителен надзор. Съществена предпоставка за тези законово изисквани изпитвания е редовното техническо обслужване. Фирмата, извършваща работите по техническото обслужване, по принцип поема задължението на потребителя да предостави за изпитването на съоръженията подходящ квалифициран персонал в лицето на технически експерт. В разпоредбите за извършване на изпитвания на технически съоръжения на отделните федерални провинции са специално уредени изискванията по отношение на техническото обслужване и ремонта.